Měna

CZK

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Fyzická osoba Přemek Oslzlý, se sídlem B. Němcové 274, Velké Němčice 69163, IČ: 02826267, 

zapsán v živnostenském rejstříku (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

 

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

Jméno a příjmení,

adresa,

telefonní číslo,

e-mail,

v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)


  •  

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a správcem jako prodávajícím, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení.  Vámi poskytnuté osobní údaje může též správce poskytnout dále subjektům:

wpj s.r.o., CZ28860608

Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681

Crisp IM SARL, registration number: 833085806

Balikobot, s.r.o., CZ06283799

Česká pošta, s.p., CZ47114983

Zásilkovna s.r.o., CZ28408306

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.,  CZ61329266

DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961 

ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261

Facebook Ireland Limited, IE9692928F

Google Ireland Limited, IE6388047V

Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727

Seznam.cz, a.s., CZ26168685

UAB "MailerLite", LT100007448516

Právním důvodem je zde plnění povinností z uzavřené smlouvy se subjektem údajů a dále též oprávněné zájmy správce či třetí strany. Nejsou předávány osobní údaje náležící do skupiny zvláštních kategorií osobních údajů.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu uzavřené smlouvy.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Podnikatel Přemek Oslzlý informuje své zákazníky, že mají právo:

získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů

Ve Velkých Němčicích dne 16.3.2020

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Fyzická osoba Přemek Oslzlý, se sídlem B. Němcové 274, Velké Němčice 69163, IČ: 02826267 (dále jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení,

e-mail (dále jen „osobní údaje“)

1. Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu 5 let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.

2. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.  

3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje podnikatele Přemek Oslzlý, B. Němcové 274, Velké Němčice 69163, podpora@dexhal.cz.

Podnikatel Přemek Oslzlý informuje své zákazníky, že mají právo:

1. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2. aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3. aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zákazník odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,  osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

4. aby Správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuji je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. aby Správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému Správci.

6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů u Správce.

7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM REGISTRACE

Souhlasím s tím, aby Fyzická osoba Přemek Oslzlý, se sídlem B. Němcové 274, Velké Němčice 69163, IČ: 02826267 (dále jen „správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení,

adresa,

telefonní číslo,

e-mail,

v případě podnikajících osob IČ, DIČ (dále jen „osobní údaje“)

1. Výše uvedené údaje bude Správce zpracovávat pro marketingové účely, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu 10 let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.

2. Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.  

3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje podnikatele Přemek Oslzlý, B. Němcové 274, Velké Němčice 69163, podpora@dexhal.cz.

4. Podnikatele Přemek Oslzlý informuje své zákazníky, že mají právo:

5. získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů  

 

Přihlášení zavřít